• Total matches: 1
  • Georgia won: 0
  • Poland won: 1
  • Draws: 0